Awards: G_Prakash_Diwakar_Yovv

 1. Awarded: Feb 13, 2018

  1 Year

  Trophy points: 100

 2. Awarded: Feb 12, 2019

  2 Years

  Trophy points: 100

 3. Awarded: Aug 13, 2017

  6 months

  Trophy points: 50

 4. Awarded: Nov 19, 2017

  Honeycomb

  Trophy points: 40

 5. Awarded: Aug 12, 2017

  Gingerbread

  Trophy points: 20

 6. Awarded: Feb 20, 2017

  Donut

  Trophy points: 5

 7. Awarded: Mar 6, 2017

  Eclair

  Trophy points: 5

 8. Awarded: Mar 22, 2017

  Froyo

  Trophy points: 5

 9. Awarded: Dec 28, 2017

  250 Messages

  Trophy points: 3

 10. Awarded: Apr 2, 2017

  50 Messages

  Trophy points: 2

 11. Awarded: Aug 13, 2017

  50 Likes

  Trophy points: 2

 12. Awarded: Aug 20, 2017

  100 Messages

  Trophy points: 2

 13. Awarded: Nov 23, 2017

  100 Likes

  Trophy points: 2

 14. Awarded: Feb 14, 2017

  10 Messages

  Trophy points: 1

 15. Awarded: Mar 6, 2017

  10 Likes

  Trophy points: 1

 16. Awarded: Feb 12, 2017

  Cupcake

  Trophy points: 0