71
ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ (One Plus KARNATAKA)

 1. Harish2014
  Gingerbread Dec 17, 2014

  Harish2014 , Dec 17, 2014 :
  Invite idre plz share maadi....!!
   

  Raghuyc and Sundaresh like this.
 2. koushik295
  Donut Dec 17, 2014

 3. jaffar9211
  Cupcake Dec 18, 2014

  jaffar9211 , Dec 18, 2014 :
  No Kiran, I am still waiting for the invite
   

 4. jaffar9211
  Cupcake Dec 18, 2014

  jaffar9211 , Dec 18, 2014 :
  Hey Harish, can you please send an invite to me
   

 5. Puneeth Kumar
  Cupcake Dec 18, 2014


 6. Arun Kumar B
  Eclair Dec 18, 2014

  Arun Kumar B , Dec 18, 2014 :
  After a bad experience with amazon delivery and lot of calls they are going to deliver my OPO today.
  As and when i get an invite i will share it here.
   

  Harish2014 likes this.
 7. Arun Kumar B
  Eclair Dec 18, 2014

  Arun Kumar B , Dec 18, 2014 :
  Also due to the case by MicroMax One+ will not be sold in India until OPO comes out with its own OS. OPO has announced that this will happen by mid JAN keep your fingers crossed.
   

 8. ash621
  Ice Cream Sandwich Dec 18, 2014

  ash621 , Dec 18, 2014 :
  Is it necessary to be from Karnatak and know kannad?
  Cus I am the former but not the latter :(
   

 9. Anoop CK
  Cupcake Dec 18, 2014


 10. kaarth
  Gingerbread Dec 18, 2014

  kaarth , Dec 18, 2014 :
  No it isn't:)

  And it's KarnatakA and KannadA :D
   

 11. kaarth
  Gingerbread Dec 18, 2014

  kaarth , Dec 18, 2014 :
  Sadyakke invite idru waste.... Oneplus is not allowed to sell in India until they install some other ROM/os other than cyanogen
   

  Anoop CK likes this.
 12. Harish2014
  Gingerbread Dec 18, 2014

  Harish2014 , Dec 18, 2014 :
  No invites da...waiting for one
   

  Raghuyc and Sundaresh like this.
 13. Anoop CK
  Cupcake Dec 18, 2014

  Anoop CK , Dec 18, 2014 :
  ohh god, ivaka bekkakithini, namdu phone damage ayithu, paravakilla bidi, anyway thumbaa thanks Kaarth :)
   

 14. kaarth
  Gingerbread Dec 18, 2014

  kaarth , Dec 18, 2014 :
  Wait for some days (Sadly it may be 1 or 2 months) they'll launch their own ROM... then they'll be allowed to sell their phone in India
   

  Anoop CK likes this.
 15. Pradeepchilkunda
  Donut Dec 18, 2014


 16. Pradeepchilkunda
  Donut Dec 18, 2014


 17. puneethkeerthan
  Donut Dec 19, 2014


 18. jayasimha
  Gingerbread Dec 19, 2014

  jayasimha , Dec 19, 2014 :

  Arjun nannu kannada davanu please invite idhare share madi . please
   

  arjuna88 likes this.
 19. arjuna88
  Gingerbread Dec 19, 2014

  arjuna88 , Dec 19, 2014 :
  Nange inna invites bandilla.. Banda mele hamchuttene..
   

 20. Harish2014
  Gingerbread Dec 19, 2014


  Raghuyc and Sundaresh like this.