115

తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. shankar104 Eclair Jan 4, 2015


 2. deepthi praveen Cupcake Jan 4, 2015


 3. sunnyzin4u Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015

  sunnyzin4u, Jan 4, 2015 :
  Ledhu bro.. Malli stock ochindhi ivvala.. So afternoon varaku dani tho busy.. Ippude swimming velli intiki ocha :)
  May be next week veltha fishing ki :)
   

 4. anishraj Eclair Jan 4, 2015

  anishraj, Jan 4, 2015 :
  hey guys
  its been a month since i got my one plus
  shareable invites epudu vastayi? :p
   

  sunnyzin4u likes this.
 5. r6174 Jelly Bean Jan 4, 2015

  r6174, Jan 4, 2015 :
  Ok
   

 6. sunnyzin4u Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015

  sunnyzin4u, Jan 4, 2015 :
  Probably inko 2 weeks or 10 days lo vastai
   

  anishraj and r6174 like this.
 7. anishraj Eclair Jan 4, 2015

  anishraj, Jan 4, 2015 :
  ohhk thanks :)
   

 8. anishraj Eclair Jan 4, 2015


 9. hereisavinash Cupcake Jan 4, 2015


 10. OALEXANDER Indian POC Assistant Head Moderator Jan 4, 2015

 11. saitheja Cupcake Jan 4, 2015


 12. sunnyzin4u Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015

  sunnyzin4u, Jan 4, 2015 :
  No idea about CM12 bro.. The cyanogen team did not make any official announcement
   

  anishraj likes this.
 13. sunnyzin4u Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015


  r6174 and OALEXANDER like this.
 14. sunnyzin4u Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015

  sunnyzin4u, Jan 4, 2015 :
  Bro @r6174 .. Mods ki ekkada Telugu ani title kanipichima, teesukochi mana thread lo merge chesesthunnaru ;)
  Super kadha :D
   

  ruthvik kuram and r6174 like this.
 15. OALEXANDER Indian POC Assistant Head Moderator Jan 4, 2015

  OALEXANDER, Jan 4, 2015 :
  I am cleaning up my tags ...found one more merged it...but that was an old one so it comes in front.
  @r6174 - It would be easier if you could help me with the title in english so mods can merge it..regional language it will be difficult to find the thread :)
   

  sunnyzin4u likes this.
 16. r6174 Jelly Bean Jan 4, 2015

  r6174, Jan 4, 2015 :
  @oalexander pls add (Telugu thread) at the end that would be enough :)
  @sunnyzin4u anna what do say?
   

  OALEXANDER likes this.
 17. OALEXANDER Indian POC Assistant Head Moderator Jan 4, 2015


 18. r6174 Jelly Bean Jan 4, 2015

  r6174, Jan 4, 2015 :
  @oalexander and pls can u delete the first 5 or make the 6 post as the first thread..we hv lot of information there and I want all of them read that
   

 19. r6174 Jelly Bean Jan 4, 2015


  OALEXANDER likes this.
 20. sunnyzin4u Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015