115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. r6174
  Jelly Bean Jan 4, 2015


 2. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015


  r6174 likes this.
 3. r6174
  Jelly Bean Jan 4, 2015


 4. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 4, 2015


  hereisavinash and sunnyzin4u like this.
 5. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 4, 2015

  sunnyzin4u , Jan 4, 2015 :
  @r6174 bro, you need to edit the intro a bit.. Remove the contest links for now.. We can again add fresh links when the contests are on
   

 6. r6174
  Jelly Bean Jan 4, 2015

  r6174 , Jan 4, 2015 :
  Done I kept them in a spoiler is it ok?
   

  sunnyzin4u likes this.
 7. saisrinivas
  Gingerbread Jan 4, 2015

  saisrinivas , Jan 4, 2015 :
  manchi cases suggest cheyava vunna links ani pettandi
   

 8. r6174
  Jelly Bean Jan 4, 2015

  r6174 , Jan 4, 2015 :
  All suggest that pelosi is good..I am using op clear case..
   

  sunnyzin4u likes this.
 9. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015


  sunnyzin4u likes this.
 10. rkatta660
  Cupcake Jan 5, 2015

  rkatta660 , Jan 5, 2015 :
  Looking forward for an invitation :). Nice to be a part of this group. Thanks
   

  shiv.emf likes this.
 11. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  shiv.emf , Jan 5, 2015 :
  Just be active.. You never know !
   

  rkatta660 and r6174 like this.
 12. saisrinivas
  Gingerbread Jan 5, 2015


  r6174, sunnyzin4u and pnerella2901 like this.
 13. saisrinivas
  Gingerbread Jan 5, 2015


  r6174 likes this.
 14. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  It certainly does bro :D
  But if you use it without a case cover the back will turn smooth after a month's use.
   

  shiv.emf and r6174 like this.
 15. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Same here bro! Totally in love with this :D
   

 16. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  అడిగినాడను కొండంత ఆశతోడ
  అమెజానో, ఒన్‌ప్లస్సో ఇన్విటేషనిత్తురనుచు
  వచ్చినాడను పుట్టెడు వగపుతోడ
  ఈ ఫోను కొనగలనంచు....
  కానీ అయ్యేట్టు లేదు. (గయోపాఖ్యానం పద్యాల లాగా)
   

  uvsudhakar likes this.
 17. uvsudhakar
  Gingerbread Jan 5, 2015


 18. Nurve
  KitKat Jan 5, 2015


 19. rams99899
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  rams99899 , Jan 5, 2015 :
  He want s invitation bro...
   

 20. saisrinivas
  Gingerbread Jan 5, 2015

  saisrinivas , Jan 5, 2015 :
  baya cases chepava manchivi