115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015


  r6174 and sunnyzin4u like this.
 2. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015


  OALEXANDER likes this.
 3. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Mate, you are like them greek gods, providing instant justice. ;)
   

  OALEXANDER likes this.
 4. sriharsha.unnam
  Froyo Jan 5, 2015

  sriharsha.unnam , Jan 5, 2015 :
  guys, just came across this review. Check it out:
  Reviewer looks like he knows what he is talking about.
  BTW, i am yet to see a negative review on OPO... now, that adds upto my frustration :)
   

 5. msri3here
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  msri3here , Jan 5, 2015 :
  MKBHD is a popular youtube channel for tech reviews
   

 6. siddhartharai
  Eclair Jan 5, 2015

  siddhartharai , Jan 5, 2015 :
  I just got one plus one. I don't know how to get invites. My friends are eager to buy it. Tell me how to get em.
   

 7. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  That's MKBHD. A very famous tech reviewer. Companies send him free phoes, tablets, and everything tech related to review ans post on YouTube. And yes, there is no doubt that there is barely anything bad about OPO :D
   

  OALEXANDER likes this.
 8. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  You will receive sharable invites 6 weeks after using your own invite :)
   

  r6174 likes this.
 9. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015

  OALEXANDER , Jan 5, 2015 :
  I just support the forum :) So you guys from HYD ?
   

  r6174 and sunnyzin4u like this.
 10. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015

  OALEXANDER , Jan 5, 2015 :
  Erica griffin ..good one too ;):cool:
   

 11. siddhartharai
  Eclair Jan 5, 2015

  siddhartharai , Jan 5, 2015 :
  Yes. I am from Hyderabad.
   

  r6174 likes this.
 12. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Yea :)
  From Hyderabad, India. And we are planning a fan gathering locally once most of the thread members receive their handsets.

  Trivia: My place is 5 miles away from the Google campus and my work place is right across thr road from the Google campus ;)
   

  OALEXANDER and r6174 like this.
 13. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  My colleague got it immediately after launching. but she also didnot got any shareable invites
   

 14. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Yea bhayya.. phone was launched on Dec 2nd. So aa roju invite ochina vallaki 6 weeks taravatha, ante brobably Jan 2nd or 3rd week lo sharable invites osthai :)
   

  manohar.chenekala and r6174 like this.
 15. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  మీ పోస్ట్ తోనే మొదలుపెడతాము. ok, starting with likiing your post.
   

 16. uvsudhakar
  Gingerbread Jan 5, 2015

  uvsudhakar , Jan 5, 2015 :
  ade pani manaki
   

  r6174 likes this.
 17. r6174
  Jelly Bean Jan 5, 2015

  r6174 , Jan 5, 2015 :
  manaohar anna adi nenu india lo launch avvaka mundu global invite gurichi post chesa..but forum lo active ga vuntey invtie vastadi with in 3 wks :)
   

  sunnyzin4u likes this.
 18. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Adhi only global invite kosam bro.. for Indian invite you have to wait, like the rest of us :)
  Dont worry.. tvaralo osthai invites :)
   

 19. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  ok. wait chestunna. atleast appudainaa vaste baagundu. invites unte phone stock undadu. phone stock lo unnappudu invites undadu. global invites vachchinaa upayogam ledu india lo unde vallaki. chuddam. idi konetappatiki one plus two kooda release avutundemo.
   

  sunnyzin4u likes this.
 20. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  :)మళ్ళీ ఒక వీరతాడు మీకు. (ante like):)
   

  sunnyzin4u likes this.