115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Oh sorry.. post chese time lo 20 members perigaru :)
   

 2. ravismiles4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  ravismiles4u , Jan 5, 2015 :
  Indians barilo digatam start chesthe aape vaadu undadu!! That is India!

  Inka telugodi dammu gurinchi cheppe avasaram ledu!
   

  sunnyzin4u and r6174 like this.
 3. saisureshreddy9
  Cupcake Jan 5, 2015


  r6174 likes this.
 4. r6174
  Jelly Bean Jan 5, 2015


  manohar.chenekala and OALEXANDER like this.
 5. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015

  OALEXANDER , Jan 5, 2015 :
  Happy to hear...I was there when Google office was set up :)
  Good old great days :)
   

  sunnyzin4u, r6174 and siddhartharai like this.
 6. nameissantosh
  Gingerbread Jan 5, 2015

  nameissantosh , Jan 5, 2015 :
  ANNA ENDAAKE INVITE VACHINDI ORDER PLACE CHESTHE DABBULU CUT AYYI PAYMENT FAILED ANI VASTUNDI EM CHEYYANU .......................
   

  manohar.chenekala likes this.
 7. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Oh is it! That's nice to know :)
   

  OALEXANDER and r6174 like this.
 8. siddhartharai
  Eclair Jan 5, 2015


 9. r6174
  Jelly Bean Jan 5, 2015

  r6174 , Jan 5, 2015 :
  contact amazon
   

 10. avinash3g
  Cupcake Jan 5, 2015


  manohar.chenekala and r6174 like this.
 11. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Amazon Customer support ki call cheyy bro
   

 12. nameissantosh
  Gingerbread Jan 5, 2015


 13. r6174
  Jelly Bean Jan 5, 2015


  siddhartharai and OALEXANDER like this.
 14. mohdahmed0402
  Cupcake Jan 5, 2015


 15. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015


 16. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Hope you weren't here in the summer.. The summer here is horrible :(:(
   

  OALEXANDER likes this.
 17. manohar.chenekala
  Froyo Jan 5, 2015

  manohar.chenekala , Jan 5, 2015 :
  try talking to amazon customer care. they may help you. check the amount in bank once.
   

 18. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015

  OALEXANDER , Jan 5, 2015 :
  I know ..Bawarchi /Paradise :) ..and Indian too :)
   

  r6174 and sunnyzin4u like this.
 19. OALEXANDER
  Indian POC Assistant Head Moderator Jan 5, 2015

  OALEXANDER , Jan 5, 2015 :
  LOL..I have dealt the heat in HYD / Rajasthan/Delhi ...
   

  r6174 likes this.
 20. sunnyzin4u
  Ice Cream Sandwich Jan 5, 2015

  sunnyzin4u , Jan 5, 2015 :
  Ooooh just mentioning these names makes me go drooling :D
   

  r6174 and OALEXANDER like this.