115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  ikkada dull ga vunna..
  Fb page and WhatsApp group full rocking lo vundi
   

  rajesh tadi likes this.
 2. r6171
  Jelly Bean Aug 28, 2015

  r6171 , Aug 28, 2015 :
  Inko week bro motham settle avtadi
   

  chandu_sunkara and kodi_ravinder like this.
 3. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015

  rajesh tadi , Aug 28, 2015 :
  Any one looking for op2...you suggest dude..i got invite. Will order cod
   

 4. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015

  rajesh tadi , Aug 28, 2015 :
  Pm you delivery address, I will order it on cod. As op2 I received is not shareable. It had to ordered out from my Id
   

 5. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 28, 2015


 6. kodi_ravinder
  Eclair Aug 28, 2015

  kodi_ravinder , Aug 28, 2015 :
  Doorana doorana tara deepam...bharamaina gundelona theerani taapam....
   

  r6174 likes this.
 7. chandu_sunkara
  Donut Aug 28, 2015


  r6174 likes this.
 8. shruthids
  Donut Aug 29, 2015

  shruthids , Aug 29, 2015 :
  Thank you sir, but As i have heard, it must be claimed by the same id but after claiming they can share the code..
   

 9. r6171
  Jelly Bean Aug 29, 2015

  r6171 , Aug 29, 2015 :
  Avnu bro nuv claim chesi.. Ikkada code share cheyandi.. Okavela meeru Amazon lo claim cheykunnunte
   

 10. rajesh tadi
  Honeycomb Aug 29, 2015

  rajesh tadi , Aug 29, 2015 :
  Shared a
  to whom it has to been given..
   

  r6174 likes this.
 11. pvenkatin
  Froyo Aug 29, 2015


 12. imvnky
  Ice Cream Sandwich Aug 29, 2015

  imvnky , Aug 29, 2015 :
  To me :)
   

  r6174 likes this.
 13. sreekanthchowdary
  Eclair Aug 29, 2015


  r6174 likes this.
 14. sreekanthchowdary
  Eclair Aug 29, 2015


 15. Ksreddy9
  Honeycomb Aug 29, 2015


  saikrishna235 and r6174 like this.
 16. Ksreddy9
  Honeycomb Aug 29, 2015


  r6174 likes this.
 17. sreekanthchowdary
  Eclair Aug 30, 2015

 18. ruthvik kuram
  Gingerbread Aug 30, 2015


 19. shoeb14
  Gingerbread Aug 30, 2015

 20. psrk89
  Cupcake Aug 30, 2015

  psrk89 , Aug 30, 2015 :
  Bro... Do you still have the invite?