115

తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. Nani1101 Cupcake Nov 2, 2015


 2. venkata srihari Gingerbread Nov 16, 2015


  r6174 likes this.
 3. venkata srihari Gingerbread Nov 18, 2015


  r6174 likes this.
 4. venkata srihari Gingerbread Nov 20, 2015

  venkata srihari, Nov 20, 2015 :
  opx Invite కావలసిన వారు దయచేసి నన్ను సంప్రదించగలరు.. I have one invite, ready to give away.
   

  r6174 likes this.
 5. periketi Donut Dec 4, 2015

  periketi, Dec 4, 2015 :
  oneplus X invite available undi....
  msg me if any one is waiting for it.. :)
   

  r6174 likes this.
 6. saaairaaam Donut Nov 13, 2018


 7. ukmaddi Donut Nov 13, 2018

 8. v4vamsi Ice Cream Sandwich Nov 14, 2018

 9. OALEXANDER Indian POC Assistant Head Moderator Nov 14, 2018


  v4vamsi likes this.
 10. v4vamsi Ice Cream Sandwich Nov 14, 2018


 11. OALEXANDER Indian POC Assistant Head Moderator Nov 14, 2018


 12. Sai Krishna Thorata Ice Cream Sandwich Nov 14, 2018


  r6174 likes this.
 13. saaairaaam Donut Nov 15, 2018


 14. v4vamsi Ice Cream Sandwich Nov 16, 2018

  v4vamsi, Nov 16, 2018 :
  Needn't be Sairam :) But we all can speak, write or read Telugu!
   

  r6174 and ukmaddi like this.
 15. talluri Ice Cream Sandwich Nov 19, 2018


  r6174 likes this.
 16. r6174 Jelly Bean Nov 22, 2018


 17. OALEXANDER Indian POC Assistant Head Moderator Nov 22, 2018


 18. DrArs Gingerbread Nov 22, 2018

  DrArs, Nov 22, 2018 :
  why English dude, learn telugu if you want to understand.we are not English people.
   

 19. DrArs Gingerbread Nov 22, 2018

  DrArs, Nov 22, 2018 :
  people are making fun of our languages when they ******* tied to theirs.
   

 20. r6174 Jelly Bean Nov 22, 2018