115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


 2. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  Soundarya , Nov 29, 2014 :
  no!
   

  shiv.emf likes this.
 3. hemanthkumarmella
  Cupcake Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 4. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


 5. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 6. r6174
  Jelly Bean Nov 29, 2014

  r6174 , Nov 29, 2014 :
  indian or global??well i dont hv indian
   

  shiv.emf likes this.
 7. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


 8. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 9. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  this time grin aa.. super. inka , whats spl today?

  i am listening to "Tharki chokro" song.
   

 10. nivasonweb
  Cupcake Nov 29, 2014


 11. priyankmangalam
  Cupcake Nov 29, 2014

  Last edited: Nov 29, 2014

  shiv.emf likes this.
 12. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  mast undi bhayyaa.. ek dum hyd style lo chepinav po..
   

  priyankmangalam likes this.
 13. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

 14. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 15. Rajeev4577
  Eclair Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 16. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


 17. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 18. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  cheppu .. did you check that song ? btw hindi songs nachthaya?
   

 19. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  ante enti ?
   

 20. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014