115
తెలుగు వారము మేము!! అందరికి ONEదనములు - Telugu Thread

?

Are You A OnePlus Device Owner

 1. Yes,I am

  542 vote(s)
  42.6%
 2. No,Will have One soon

  700 vote(s)
  55.0%
 3. pssh...Not interested

  30 vote(s)
  2.4%
 1. vamsy.kris
  Donut Nov 29, 2014

  vamsy.kris , Nov 29, 2014 :
  ee phone kosam chaala rojulu ga waiting... global invite unte kaavaali. if anyone has one to spare, plz let me know.
   

  shiv.emf likes this.
 2. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  Soundarya , Nov 29, 2014 :
  nope!
   

  shiv.emf likes this.
 3. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  hey nice song adi.. i request all telugu ganta to be active on this thread pls.. lets rock and get invite :)
   

 4. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  no global invite...hey u missed black day sales yarr.
   

  vamsy.kris likes this.
 5. Rajeev4577
  Eclair Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 6. Pavankalyan
  Gingerbread Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 7. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  Soundarya , Nov 29, 2014 :
  :)
   

  shiv.emf likes this.
 8. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


 9. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014


 10. vamsy.kris
  Donut Nov 29, 2014

  vamsy.kris , Nov 29, 2014 :
  avunu :( no problem. Hopefully, I will get it in the next open-event.
   

  shiv.emf likes this.
 11. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  Soundarya , Nov 29, 2014 :
  nothing there to talk
   

  shiv.emf likes this.
 12. sameercourse
  Donut Nov 29, 2014

  sameercourse , Nov 29, 2014 :
  NEED AN INVITE earger ga wait chestunna anna...
   

  shiv.emf likes this.
 13. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  let play some game... do u like to post random or related words?
   

 14. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  ok bro, pls wait till Dec 2nd. tharuvatha em undo telidu
   

 15. harshaiit
  Gingerbread Nov 29, 2014

  harshaiit , Nov 29, 2014 :
  Tuduchukovali....problems vaste...
   

  shiv.emf likes this.
 16. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  be active, u will get to know
   

 17. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  ek dam sahi anna...
   

 18. sameercourse
  Donut Nov 29, 2014


  shiv.emf likes this.
 19. shiv.emf
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  shiv.emf , Nov 29, 2014 :
  yes, u will get it ( there is tiny chance )
   

 20. Soundarya
  Ice Cream Sandwich Nov 29, 2014

  Soundarya , Nov 29, 2014 :
  related
   

  shiv.emf likes this.