4
Pubg extreme frame rate disabled with new 0.19.0 update

 1. santosh_7
  Cupcake Jul 10, 2020


  #21
  M0h1t Sharma likes this.
 2. aryan_hiraskar
  Cupcake Jul 26, 2020


  #22
 3. cdash332
  Froyo Jul 26, 2020


  #23

 4. #24
  M0h1t Sharma and saagarp96 like this.
 5. Pankaj_Rai
  Gingerbread Jul 28, 2020


  #25
  M0h1t Sharma likes this.

 6. #26
  M0h1t Sharma likes this.

 7. #27
  M0h1t Sharma likes this.
 8. M0h1t Sharma
  Froyo Jul 29, 2020

 9. ShashankRaju03
  Donut Aug 7, 2020 at 1:29 PM


  #29
  Pankaj_Rai likes this.
 10. Pankaj_Rai
  Gingerbread Aug 7, 2020 at 2:36 PM


  #30
 11. A_Devanshu_Chauhan
  Eclair Aug 10, 2020 at 11:41 AM


  #31